Chú trọng công tác phát triển Đảng tại Chi bộ III – Đảng bộ TAND tỉnh Đắk Lắk

Cập nhật lúc: 15:18 06/01/2021

Vấn đề phát triển Đảng là vấn đề quan trọng trong xây dựng Đảng. Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định Đảng “cũng ở trong xã hội”. Đảng là một cơ thể sống, tồn tại và phát triển theo quy luật khách quan, có hấp thụ, có đào thải. Đảng phải có một số lượng đảng viên nhất định mới hình thành nên tổ chức đảng. Sự nghiệp lãnh đạo cách mạng của Đảng là sự nghiệp vĩ đại lâu dài phải do nhiều thế hệ chiến sĩ cộng sản tham gia gánh vác. Đảng phải liên hệ mật thiết với quần chúng, phải không ngừng nâng cao chất lượng lãnh đạo, sức chiến đấu tương xứng với đòi hỏi khách quan của tình hình nhiệm vụ cách mạng. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu chỉ có thể có trên cơ sở số lượng, chất lượng đội ngũ đảng viên tương ứng. Phát triển đảng viên mới là một nội dung quan trọng của công tác xây dựng Đảng, có ý nghĩa quyết định sự tồn tại, phát triển của Đảng ta.

Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác phát triển đảng viên, trong thời gian qua, được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng bộ Tòa án nhân dân tỉnh, bám sát Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022, Chi bộ III đã nắm vững quy trình, thủ tục, các bước triển khai từ khâu giới thiệu tạo nguồn đến công tác bồi dưỡng kết nạp đảng viên mới, coi đây là nhiệm vụ chính trị thường xuyên, nhằm tăng cường củng cố, xây dựng đội ngũ đảng viên của Chi bộ. Do vậy, công tác phát triển đảng viên mới ở Chi bộ thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả tích cực.

Lễ kết nạp 02 đảng viên mới

Đến thời điểm hiện tại (tháng 01/2021), Chi bộ III đã kết nạp được 2 đảng viên mới, đánh dấu bước phát triển của công tác xây dựng đảng của Chi bộ Văn phòng trong nhiệm kỳ mới. Bên cạnh việc tập trung lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, việc tăng cường các giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong Chi bộ, công tác phát triển đảng viên mới là một trong những nhiệm vụ quan trọng mà Chi ủy Chi bộ chú trọng thực hiện, theo đó, việc tăng cường công tác chính trị tư tưởng trong đảng viên, nâng cao nhận thức về công tác xây dựng Đảng, nhất là mỗi đảng viên phải làm công tác phát triển đảng viên theo quy định của Điều lệ Đảng; Mỗi đảng viên phải quan tâm làm công tác vận động quần chúng nơi đơn vị mình công tác từ đó thực hiện công tác phát triển đảng viên. Bên cạnh đó, mỗi quần chúng nếu có ước nguyện được đứng trong hàng ngũ của Đảng thì luôn phải tự rèn luyện bản thân, phấn đấu trên tất cả các phương diện như: phẩm chất đạo đức, học tập, tham gia các hoạt động đoàn thể,… trong đó việc xây dựng mục tiêu vào Đảng đúng đắn có ý nghĩa rất quan trọng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của toàn Chi bộ trong tình hình mới.

Đảng viên mới đọc Lời tuyên thệ

Chi bộ xác định kết nạp đảng viên là một nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, có tính quy luật trong công tác xây dựng Đảng như sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng căn dặn: “Nếu Đảng ta không biết chọn lọc, kết nạp, đề bạt đồng chí mới thì đâu có như ngày nay” cũng như tính tất yếu, yêu cầu, phương châm, phương pháp của công tác phát triển đảng “Để làm tròn nhiệm vụ rất nặng nề nhưng rất vẻ vang… Đảng phải phát triển tổ chức của mình một cách thận trọng, vững chắc và rộng rãi trong quần chúng”.

Song hành với công tác phát triển đảng viên mới, Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức của các Đảng viên trong Chi bộ văn phòng luôn được chú trọng. Từ sau thành công Đại hội, Chi bộ Văn phòng thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng. Với sự chỉ đạo quyết liệt của đồng chí Bí Thư Chi bộ, việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn của Ban chấp hành TW, Đảng ủy Khối các cơ quan TW về nội dung sinh hoạt chi bộ; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và đã có nhiều chuyển biến tích cực. Chi bộ Văn phòng đã có nhiều chủ trương, giải pháp về xây dựng, củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo quản lý và đội ngũ cán bộ, đảng viên; luôn coi trọng công tác nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, qua đó truyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho từng đảng viên, coi đó là một trong những hoạt động quan trọng trong quá trình xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh, tạo sự thống nhất và nâng cao nhận thức về vị trí nền tảng, vai trò hạt nhân chính trị của tổ chức cơ sở đảng và của Chi bộ.

Ngoài việc duy trì có nền nếp chế độ sinh hoạt định kỳ, trong những buổi sinh hoạt chuyên đề, thông tin đầy đủ những văn bản chỉ đạo, lãnh đạo nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trọng tâm của đơn vị, đồng thời tìm giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn cũng như trong công tác xây dựng đảng. Đặc biệt, đối với công tác Văn phòng, cần thường xuyên đưa nội dung đánh giá, rút kinh nghiệm về kết quả công tác tiếp dân, hướng dẫn các thủ tục hành chính tư pháp, công tác tham mưu thụ lý các loại vụ việc, quản lý tài sản công… Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát về chất lượng và nội dung thực hiện nhiệm vụ của từng đảng viên; Chi bộ kịp thời chỉ đạo chặt chẽ nội dung, phương pháp và cách tiến hành phân tích, đánh giá chất lượng, phân loại đảng viên để kịp thời có các hình thức khen thưởng nhằm động viên, khuyến khích cán bộ đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ./.

Anh Thư