Kết nghĩa với buôn Ea Kruế, xã Ea Bông

Cập nhật lúc: 07:20 08/02/2019

Thực hiện chỉ thị số 29-CT/TU ngày 26/9/2018 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác kết nghĩa với các buôn đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh và Công văn số 443-CV/HU ngày -1/11/2018 của Huyện ủy Krông Ana về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TU ngày 26/9/2018 của Ban thường vụ Tỉnh ủy.

Ngày 26/01/2019, Tại nhà cộng đồng buôn Ea Kruế, xã Ea Bông, huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk. Tòa án nhân dân huyện Krông Ana cùng với Chi cục Thi hành án dân sự huyện Krông Ana, Trung tâm viễn thôn khu vực nam Đắk Lắk, Đoàn thanh niên xã Ea Bông, chi hội Nông dân thôn Hòa Đông, Chi hội phụ nữ thôn Hòa Trung và Trường THCS Tô Hiệu, xã Ea Bông tổ chức lế kết nghĩa và ký Giao ước kết nghĩa với buôn Ea Kruế.

Nội dung giao ước: Nâng cao chất lượng và hiệu quả của công tác vận động quần chúng, xây dựng khối đại đoàn kết giữa các dân tộc trên địa bàn.

Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân buôn Ea Kruế, xã Ea Bông thực hiện tốt các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng; pháp luật của Nhà nước; tham mưu cho chính quyền cơ sở xử lý, giải quyết những vấn đề phát sinh phức tạp ở cơ sở, những mâu thuẫn, tranh chấp trong nội bộ nhân dân.

Tiếp tục phối hợp với cấp ủy và các đoàn thể địa phương đẩy mạnh việc kiện toàn, củng cố hệ thống chính trị cơ sở, góp phần nâng cao nhận thức về tư tưởng, chính trị, tinh thần cảnh giác cho nhân dân trước những âm mưu và hành động phá hoại của các thế địch thù địch.

Tăng cường công tác tuyên truyền, quán triệt sâu sắc, mục tiêu, ý nghĩa của cộng tác kết nghĩa đến hộ gia đình người dân, động viên nhân dân tăng gia lao động sản xuất phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo.

Thực hiện tốt “Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, tích cực đấu tranh tố giác tội phạm, ngăn chặn âm mưu chống phá của các thế lực thù địch.

Sau buổi lễ, các đơn vị kết nghĩa đã có những món quà ý nghĩa trao tặng cho buôn và những gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong buôn nhằm động viên đồng bào nhân dân nhân dịp tết cổ truyền.

Vũ Quang Hùng