Buôn Hồ: Tổ chức sinh hoạt chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019

Cập nhật lúc: 15:28 24/07/2019

Nhằm xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng Hồ Chí Minh, tạo động lực to lớn cho công cuộc đổi mới; đồng thời là giải pháp quan trọng, cấp bách trong xây dựng Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị giai đoạn hiện nay.

Năm 2019 là năm chúng ta kỉ niệm 50 năm thực hiện di chúc của Người (1969-2019); 70 năm Bác viết tác phẩm Dân vận (1949-2019); 50 năm tác phẩm “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” (1969-2019). Thực hiện hiệu quả chủ đề xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, chăm lo đời sống Nhân dân trong năm 2019 và các năm tiếp theo là thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khoá XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.       

Trước lúc đi xa, Hồ Chí Minh vẫn qua tâm “đầu tiên là công việc đối với con người”. Người dặn trong Di chúc “ Đảng cần phải có kế hoạch thật tốt để phát triển kinh tế và văn hoá, nhằm không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân”.

Với tinh thần đó sáng ngày 17/7/2019, Chi bộ Toà án nhân dân thị xã Buôn Hồ đã tổ chức buổi sinh hoạt học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với chủ đề “Tôn trọng Nhân dân, chăm lo đời sống Nhân dân” cho toàn thể cán bộ đảng viên và người lao động trong đơn vị.

Đ/c nguyễn Văn Anh Bí thư chi bộphát biểukhai mạc buổi sinh hoạt.

Tại buổi sinh hoạt toạ đàm, đồng chí Đinh Thị Hường – Thẩm phán tham luận về nội dung tôn trọng nhân dân trong công tác giải quyết các vụ án tại toà án; đồng chí Nguyễn Thị Tùng Lâm – Phó chánh văn phòng tham luận về nội dung gần dân, hiểu dân, học dân trong công tác tiếp nhận xử lý đơn khởi kiện và tiếp công dân; đồng chí Bùi Văn Khanh – thư ký tham luận về nội dung gần dân, hiểu dân, giúp dân, học dân trong việc thực hiện nhiệm vụ của thư ký khi tiếp xúc với nhân dân;

 Các đ/c tham gia thảo luận, phát biểu tham luận tại buổi sinh hoạt.

Ngoài ra, các đồng chí lãnh đạo Chi bộ, Cơ quan đã phân tích nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về tôn trọng nhân dân, về chăm lo đời sống nhân dân và yêu cầu tất cả cán bộ, đảng viên, người lao động trong thời gian tới phải thực hiện tốt các nội dung đó là:

Phải thường xuyên học tập, làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối quan điểm của Đảng, pháp luật của Nhà nước, về “dân làm gốc”; mỗi cán bộ công chức cần xây dựng kế hoạch để học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh về ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ của Nhân dân, chăm lo đời sống Nhân dân, coi đây là nhiệm vụ và công việc thường xuyên.

Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII về “tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến” và tự chuyển hoá” trong nội bộ” và Quy định 08-Qđi/TW, ngày 25/10/2018 của Ban chấp hành Trung ương khoá XII về “trách nhiệm nêu gương cán bộ, đảng viên, trước hết là Uỷ viên bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Bí thư, Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương”. Hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân,vì lợi ích của nhân dân, của quốc gia-dân tộc và mục tiêu, lý tưởng cách mạng của Đảng. Không làm bất cứ việc gì có hại cho Đảng, cho Đất nước và Nhân dân. Lấy ấm no, hạnh phúc và sự hài lòng của nhân dân làm mục tiêu phấn đấu.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị khoá XII về việc “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Trong đó, quyết tâm thực hiện tốt nội dung đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu và của cán bộ đảng viên trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc gắn với đánh giá, nhận xét cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức hằng năm và cả nhiệm kỳ. Các Thẩm phán thực hiện tốt Bộ quy tắc đạo đức và ứng xử của Thẩm phán, luôn ghi nhớ lời dạy của Hồ chủ tịch đối với cán bộ công chức Toà án đó là: “Phụng công thủ pháp, chí công vô tư”.

 Thật sự tiên phong, gương mẫu, trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân, có trách nhiệm cao trong công việc, có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng, ý thức tổ chức kỷ luật và năng lực hoàn thành nhiệm vụ, không dao động trước mọi khó khăn, thách thức; phấn đấu cho mục tiêu, lý tưởng của Đảng, đẩy mạnh đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, hách dịch, cửa quyền trong đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Phải thật sự tin dân, trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân, dựa vào dân, có trách nhiệm với dân. Giải quyết kịp thời, hiệu quả những bức xúc, những kiến nghị chính đáng của nhân dân, luôn ghi nhớ lời dạy của Bác Hồ: “những gì có lợi cho dân thì hết sức làm, những gì có hại cho dân thì hết sức tránh”.

Cải cách thủ tục hành chính, tư pháp nhằm tạo điều kiện tốt nhất để nhân dân tiếp cận với Toà án (công lý) khi có công việc đề nghị Toà án giải quyết.

Tin MINH CHỨC - Ảnh TÙNG LÂM