Đoàn Kiểm tra số 538 của Bộ Chính trị làm việc với Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk.

Cập nhật lúc: 10:27 05/09/2022

Sáng 26/8, Đoàn Kiểm tra số 538 của Bộ Chính trị đã làm việc với Ban cán sự Đảng Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đồng chí Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng đoàn Kiểm tra số 538 chủ trì buổi làm việc.

Đoàn kiểm tra số 538 của Bộ Chính trị làm việc với Ban cán sự Đảng Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Dự buổi làm việc, về phía Đoàn Kiểm tra số 538 của Bộ Chính trị (sau đây gọi tắt là Đoàn kiểm tra) có đồng chí Nguyễn Quốc Vinh, Vụ trưởng Vụ Cơ quan Nội chính, Ban Nội chính trung ương; Đồng chí Đào Ngọc Anh, Phó Vụ trưởng Vụ địa bàn 1A, Cơ quan Ủy Ban kiểm tra Trung ương; đồng chí Phạm Hồng Quang, Phó Vụ trưởng Vụ tổng hợp Văn phòng Trung ương Đảng và thành viên Đoàn kiểm tra. Về phía Tòa án nhân dân tối cao có đồng chí Trần Anh Tuấn, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ dự buổi làm việc.

Đồng chí Nguyễn Duy Hữu, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã báo cáo kết quả thực hiện việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện việc cụ thể hóa và triển khai thực hiện Nghị quyết tại Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Đắk Lắk. Trong đó: Việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã được Ban cán sự đảng, các cấp ủy, Thủ trưởng các đơn vị chú trọng thực hiện nghiêm túc. Các văn bản cụ thể hóa Nghị quyết do Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tỉnh ban hành đã bảo đảm cụ thể hóa các nội dung của Văn kiện Đại hội XIII liên quan đến chức năng,nhiệm vụ của Tòa án nhân dân, gắn sát với tình hình thực tiễn của đơn vị tại địa phương.

Tại buổi làm việc, Đoàn kiểm tra đã tập trung đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk đối với việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, cụ thể hóa và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Thay mặt Ban cán sự đảng, lãnh đạo Tòa án nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Duy Hữu tiếp thu ý kiến của các đồng chí trong Đoàn Kiểm tra; nhấn mạnh nhận thức sâu sắc, mục đích, ý nghĩa của công tác kiểm tra, giám sát của Đảng. Việc kiểm tra của Đoàn Kiểm tra thể hiện sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với hoạt động của Tòa án nhân dân nói chung và Tòa án nhân dân tại địa phương nói riêng; thông qua đó giúp cho Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk tự kiểm tra, hoàn thiện, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của Tòa án nhân dân, Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Nguyễn Nhung - Khánh Hoài