Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024.

Cập nhật lúc: 15:53 19/03/2024

Chiều nay, ngày 07 tháng 3 năm 2024, Đảng ủy Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Chuyên đề năm 2024 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc tỉnh Đắk Lắk trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Các đồng chí Đảng viên, cán bộ, công chức và người lao động tham gia Hội nghị.

Tham dự Hội nghị gồm 77/77 đồng chí là Đảng viên, cán bộ, công chức và người lao động thuộc Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk.

Hội nghị đã nghe đồng chí Nguyễn Văn Chung – Đảng ủy viên, Phó Chánh án TAND tỉnh– Phụ trách công tác tuyên giáo của Đảng ủy Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk phổ biến, quán triệt chuyên đề năm 2024 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc tỉnh Đắk Lắk trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” tới toàn bộ Đảng viên, cán bộ, công chức và người lao động thuộc Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk.

Nội dung của Chuyên đề gồm 2 phần: Tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc tỉnh Đắk Lắk trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Sau khi phổ biến, quán triệt đầy đủ các nội dung của chuyên đề năm 2024 nêu trên, đồng chí Nguyễn Văn Chung thay mặt Đảng ủy; lãnh đạo Tòa án nhân dân tỉnh yêu cầu toàn thể Đảng viên, cán bộ, công chức, người lao động Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk  hiểu rõ trách nhiệm, nghĩa vụ của bản thân trong việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc tỉnh Đắk Lắk” nhằm xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh và yêu cầu các Chi bộ, đoàn thể cơ quan đưa nội dung Chuyên đề năm 2024 vào sinh hoạt định kỳ hàng quý của chi bộ, đoàn thể và yêu cầu các đồng chí đảng viên, công chức, người lao động làm cam kết tu dưỡng, rèn luyện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2024 và viết bài thu hoạch nộp về Đảng ủy Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk.

Đồng chí Chung yêu cầu từng cá nhân, tổ chức đảng, đoàn thể trong cơ quan tích cực tham gia học tập và đẩy mạnh công tác tuyên truyền về nội dung chuyên đề năm 2024 đến toàn thể các tầng lớp nhân dân, qua đó góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc tỉnh Đắk Lắk trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Khánh Hoài – Lê Thế