Điều kiện để được bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân?

Cập nhật lúc: 08:42 15/02/2017

Trả lời câu hỏi của ông Nguyễn Văn Minh, trú tại phường Tân Tiến, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

- Hỏi:

Đề nghị quý Tòa cho biết điều kiện để được bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân?

- Trả lời:

Theo quy định của Luật Tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014, Thẩm phán là người có đủ tiêu chuẩn và các điều kiện của Luật này thì được Chủ tịch nước bổ nhiệm để làm nhiệm vụ xét xử.

Tại Điều 67 Luật Tổ chức Tòa án quy định về tiêu chuẩn Thẩm phán như sau:

1.       Là công dân Việt Nam trung thành với Tổ quốc và Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, có phẩm chất đạo đức tốt, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có tinh thần dũng cảm và kiên quyết bảo vệ công lý, liêm khiết và trung thực.

2.       Có trình độ cử nhân luật trở lên.

3.       Đã được đào tạo nghiệp vụ xét xử.

4.       Có thời gian làm công tác thực tiễn pháp luật.

5.       Có sức khỏe bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Tại Điều 68 Luật Tổ chức Tòa án quy định về điều kiện để bổ nhiệm Thẩm phán sơ cấp, Thẩm phán trung cấp, Thẩm phán cao cấp như sau:

1.       Người đủ tiêu chuẩn quy định tại Điều 67 của Luật này và đủ các điều kiện sau đây thì có thể được tuyển chọn, bổ nhiệm làm Thẩm phán sơ cấp; nếu là sỹ quan quân đội tại ngũ thì có thể được tuyển chọn, bổ nhiệm làm Thẩm phán sơ cấp thuộc Tòa án quân sự:

           a.     Có thời gian làm công tác pháp luật từ 05 năm trở lên;

           b.       Có năng lực xét xử những vụ án và giải quyết những việc khác thuộc thẩm quyền của Tòa án theo quy định của luật tố tụng;

           c.         Đã trúng tuyển kỳ thi tuyển chọn thẩm phán sơ cấp.

2.       Người đủ tiêu chuẩn quy định tại Điều 67 của Luật này và đủ các điều kiện sau đây thì có thể được tuyển chọn, bổ nhiệm làm Thẩm phán trung cấp; nếu là sỹ quan quân đội tại ngũ thì có thể được tuyển chọn, bổ nhiệm làm Thẩm phán trung cấp thuộc Tòa án quân sự:

           a.     Đã là Thẩm phán sơ cấp từ đủ 05 năm trở lên;

           b.  Có năng lực xét xử những vụ án và giải quyết những việc khác thuộc thẩm quyền của Tòa án theo quy định của luật tố tụng;

           c.       Đã trúng tuyển kỳ thi tuyển chọn thẩm phán trung cấp.

3.       Trường hợp do nhu cầu cán bộ của Tòa án nhân dân, người chưa là Thẩm phán sơ cấp có đủ tiêu chuẩn, điều kiện sau đây thì có thể được tuyển chọn, bổ nhiệm làm Thẩm phán trung cấp; nếu là sỹ quan quân đội tại ngũ thì có thể được tuyển chọn, bổ nhiệm làm Thẩm phán trung cấp thuộc Tòa án quân sự:

           a.   Có đủ tiêu chuẩn quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 5 Điều 67 của Luật này;

           b.  Đã có thời gian làm công tác pháp luật từ 13 năm trở lên;

           c.   Có năng lực xét xử những vụ án và giải quyết những việc khác thuộc thẩm quyền của Tòa án theo quy định của luật tố tụng;

           d.  Đã trúng tuyển kỳ thi tuyển chọn thẩm phán trung cấp.

4.       Người đủ tiêu chuẩn quy định tại Điều 67 của Luật này và đủ các điều kiện sau đây thì có thể được tuyển chọn, bổ nhiệm làm Thẩm phán cao cấp; nếu là sỹ quan quân đội tại ngũ thì có thể được tuyển chọn, bổ nhiệm làm Thẩm phán cao cấp thuộc Tòa án quân sự:

           a.     Đã là Thẩm phán trung cấp từ 05 năm trở lên;

           b.  Có năng lực xét xử những vụ án và giải quyết những việc khác thuộc thẩm quyền của Tòa án cấp cao, của Tòa án quân sự trung ương theo quy định của luật tố tụng;

           c.       Đã trúng tuyển kỳ thi nâng ngạch thẩm phán cao cấp.

5.       Trường hợp do nhu cầu cán bộ của Tòa án nhân dân, người chưa làm Thẩm phán trung cấp có đủ tiêu chuẩn, điều kiện sau đây thì có thể được tuyển chọn ,bổ nhiệm làm Thẩm phán cao cấp; nếu là sỹ quan quân đội tại ngũ thì có thể được tuyển chọn, bổ nhiệm làm Thẩm phán cao cấp thuộc Tòa án quân sự:

           a.   Có đủ tiêu chuẩn quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 5 Điều 67 của Luật này;

           b.  Đã có thời gian làm công tác pháp luật từ 18 năm trở lên;

           c.   Có năng lực xét xử những vụ án và giải quyết những việc khác thuộc thẩm quyền của Tòa án cấp cao, Tòa án quân sự trung ương theo quy định của luật tố tụng;

           d.     Đã trúng tuyển kỳ thi tuyển chọn vào ngạch Thẩm phán cao cấp.

Trong trường hợp đặc biệt, người được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền điều động đến để đảm nhiệm chức vụ lãnh đạo Tòa án nhân dân cấp cao, Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương,  Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và tương đương, tuy chưa đủ thời gian làm công tác pháp luật nhưng có đủ các tiêu chuẩn quy định tại Điều 67 của Luật này và điều kiện quy định tại điểm b khoản 1, điểm b khoản 2, điểm c khoản 3, điểm b khoản 4 Điều này thì có thể được tuyển chọn và bổ nhiệm làm Thẩm phán sơ cấp, Thẩm phán trung cấp, Thẩm phán cao cấp; nếu người đó là sỹ quan quân đội tại ngũ thì có thể được tuyển chọn và bổ nhiệm làm Thẩm phán sơ cấp, Thẩm phán trung cấp, Thẩm phán cao cấp các Tòa án quân sự.

Nguyễn Thị Nhung