Quyết định thành lập Hội đồng Thi đua - Khen thưởng TAND hai cấp tỉnh Đắk Lắk

Cập nhật lúc: 07:17 28/06/2024

QĐ ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng - QĐ thành lập Hội đồng Khoa học - Sáng kiến - QĐ ban hành Quy chế hoạt động Hội đồng Khoa học - Sáng kiến - QĐ phân công Trưởng cụm, Phó Cụm thi đua - QĐ ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Cụm thi đua - QĐ tổ chức Cụm thi đua và phân bổ "Cờ thi đua".