Đoàn kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng của Khối thi đua các Bộ, Ngành Nội chính Trung ương kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng năm 2022 tại Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cập nhật lúc: 07:42 17/10/2022

Sáng ngày 07 tháng 10 năm 2022, Đoàn kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng của Khối thi đua các Bộ, ngành Nội chính Trung ương đã tiến hành làm việc với Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk để kiểm tra kết quả thực hiện công tác thi đua khen thưởng năm 2022 của Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk.

Đoàn kiểm tra do đồng chí Nguyễn Anh Tuấn – Phó Vụ trưởng Vụ thi đua khen thưởng của Bộ Tư pháp làm trưởng đoàn và các thành viên đoàn kiểm tra là đại diện của 08 Bộ, Ngành thuộc Khối thi đua các Bộ, Ngành Nội chính Trung ương (Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Thanh tra Chính phủ, Kiểm toán nhà nước, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao và Ban quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh).

Đoàn đã tiến hành tổ chức kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng năm 2022 của Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk. Theo Kế hoạch kiểm tra, Đoàn đã nghe đại diện lãnh đạo Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk trình bày báo cáo tình hình thực hiện triển khai công tác thi đua khen thưởng năm 2022. Qua đó nêu bật được những ưu điểm, hạn chế trong công tác thi đua, khen thưởng của đơn vị.

Nội dung kiểm tra gồm: Việc thực hiện các quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng; tình hình tổ chức công tác thi đua, khen thưởng; việc thực hiện các phong trào thi đua, chỉ tiêu thi đua, chấm điểm thi đua; việc quản lý, sử dụng Quỹ thi đua, khen thưởng.

Đ/c Nguyễn Anh Tuấn – Trưởng Đoàn kiểm tra công bố Kế hoạch kiểm tra

Tại buổi làm việc, các thành viên trong đoàn kiểm tra đã yêu cầu làm rõ một số nội dung về: Việc tổ chức tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đưa, khen thưởng và các văn bản hướng dẫn về công tác thi đua, khen thưởng của Trung ương, của Tòa án nhân dân tối cao; Chị thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”; Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 16/7/2021 của Thủ tướng về phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và Kế hoạch 5 năm (2021-2025) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị “Về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Việc triển khai thực hiện các phong trào do Thủ tướng Chính phủ, Tòa án nhân dân và địa phương phát động. Việc xây dựng Kế hoạch thực hiện; tổ chức đăng ký thi đua, ký kết giao ước thi đua của đơn vị và kết quả thực hiện phong trào thi đua: “Vì Công lý”; phong trào thi đua chủ đề năm 2022: “Đoàn kết, sáng tạo, trách nhiệm, vì công lý” của Tòa án nhân dân. Đánh giá kết quả hưởng ứng, việc cụ thể hóa thực hiện trong Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Đắk Lắk đối với các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động: phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”; phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019- 2025; phong trào thi đua phòng, chống dịch Covid-19....Công tác xây dựng, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến. Việc thực hiện các quy định của Trung ương và của hệ thống Tòa án nhân dân về thủ tục, hồ sơ, tiêu chí, kết quả bình xét thi đua, khen thưởng, Việc xây dựng, hoàn thiện thể chế về công tác thi đua, khen thưởng: củng cố, kiện toàn Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cơ sở và Hội đồng sáng kiến cơ sở.Việc ban hành các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo, thực hiện công tác thi đua, khen thưởng...

Các đơn vị phát biểu ý kiến đóng góp

Đ/c Nguyễn Đình Triết – Phó Chánh án TAND tỉnh Đắk Lắk phát biểu ý kiến

Đại diện lãnh đạo Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk phát biểu giải trình, tiếp thu các ý kiến đóng góp của Đoàn kiểm tra, đồng thời khẳng định tiếp tục triển khai thực hiện tốt các phong trào thi đua bám sát nhiệm vụ chính trị của hệ thống Tòa án nhân dân và địa phương, tổ chức thực hiện nhiều giải pháp quyết liệt, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, rõ nét trong hoạt động chuyên môn và để nâng cao chất lượng giải quyết, xét xử các loại vụ án.

        

Đ/c Nguyễn Anh Tuấn –Trưởng Đoàn kiểm tra phát biểu kết luận kiểm tra

Thay mặt đoàn kiểm tra, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn – Trưởng đoàn kiểm tra kết luận ghi nhận những thành tích và sự cố gắng, nỗ lực của Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk. Thông qua kết quả kiểm tra cho thấy: công tác thi đua khen thưởng của Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã được triển khai, thực hiện nghiêm túc như chủ động xây dựng kế hoạch thi đua, khen thưởng, phát động thi đua, đăng ký thi đua, ký kết giao ước thi đua, phát động các đợt thi đua ngắn ngày, tiến hành sơ kết, tổng kết, bình xét thi đua, khen thưởng đầy đủ, nghiêm túc. Việc quản lý, sử dụng Quỹ thi đua, khen thưởng được Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Đắk Lắk chấp hành nghiêm túc theo quy định của Luật thi đua khen thưởng. Kết quả trong năm 2022, Tòa án hai cấp tỉnh Đắk Lắk nói chung và Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk nói riêng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, về kết quả công tác xét xử, giải quyết các loại án đều vượt chỉ tiêu công tác của hệ thống Tòa án nhân dân quy định, cụ thể: án Hình sự vượt 9,4%, án Dân sự chung vượt 10,7%, án Hành chính vượt 31,2%; số lượng phiên Tòa rút kinh nghiệm cao gấp đôi so với quy định của hệ thống Tòa án, đã tổ chức 04 phiên tòa trực tuyến vượt chỉ tiêu đề ra. Công tác xét xử, giải quyết các loại án đảm bảo chất lượng, số vụ án bị hủy, bị sửa do lỗi chủ quan của Thẩm phán thấp hơn rất nhiều so với quy định của Quốc hội, của Tòa án. Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Đắk Lắk thực hiện tốt các quy định khác của Tòa án về việc công khai bản án, tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm, tổ chức phiên tòa trực tuyến, triển khai Luật Hòa giải đối thoại tại Tòa án….hướng tới thực hiện Tòa án điện tử.

Trong năm 2022, Tòa án nhân dân tỉnh đã xây dựng Kế hoạch thi đua và phát động phong trào thi đua năm 2022 tới toàn thể cán bộ, công chức, người lao động thuộc Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Đắk Lắk với chủ đề: “Chất lượng – Kỷ cương – Tăng cường – Sáng tạo”; phát động 3 đợt thi đua ngắn ngày, 03 đợt khen thưởng đột xuất. Các phong trào thi đua đều triển khai đầy đủ, kịp thời sâu rộng, có chủ đề, mục tiêu,  tiêu chí rõ ràng, có nhiều giải pháp, sáng kiến hay trong công tác thi đua, có quy chế hoạt động cụ thể của Hội đồng sáng kiến, Hội đồng thi đua khen thưởng. Việc phổ biến quán triệt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, địa phương về thi đua đua khen thưởng và các văn bản hướng dẫn về công tác thi đua như Luật thi đua, khen thưởng; các Nghị định của Chính phủ, Thông tư số của Bộ, ngành và các văn bản hướng dẫn, chỉ thị về công tác Thi đua, khen thưởng hàng năm của TAND tối cao của địa phương .... đều được quán triệt, phổ biến và triển khai kịp thời. Thực hiện nghiêm túc về công tác chỉ đạo, hướng dẫn kiểm tra về công tác thi đua khen thưởng đối với các đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý, có sơ kết, tổng kết, báo cáo, bình xét thi đua rõ ràng, công khai, minh bạch, đảm bảo tính công bằng. Đối với các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương và địa phương phát động như: “Toàn dân ủng hộ phòng chống dịch bệnh Covid-19”; phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021-2025, phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã có nhiều hoạt động ý nghĩa, nhiều việc làm hay, thiết thực cụ thể như: Ban hành công văn tăng cường công tác thi đua khen thưởng trong đợt dịch Covid 19, kết quả Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã giải quyết được 205 vụ, việc (gấp 82 lần so với quy định của Tòa án nhân dân tối cao là trung bình giải quyết 5 vụ/tháng). Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ thường xuyên duy trì sinh hoạt, tích cực tham gia nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao do Tòa án và địa phương tổ chức, trong năm đã tổ chức tham hỏi, động viên và tặng quà cho 75 trẻ em mồ côi, khuyết tật đang nuôi dưỡng tại Trung tâm Bảo trợ xã hội chùa Bửu Thắng 2 tỉnh Đắk Lắk. Hằng năm, các tổ chức, đoàn thể của Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk luôn giữ vững danh hiệu trong sạch, vững mạnh, xuất sắc. Công đoàn, Đoàn thanh niên đã tích cực tham gia các phong trào văn nghệ, thể dục thể thao do Tòa án nhân dân tối cao và các cơ quan phát động; Kịp thời thăm hỏi, động viên cán bộ công chức khi gặp khó khăn, ốm đau và tặng quà cho Buôn kết nghĩa trong các ngày lễ tết. Tích cực tham gia phong trào hiến máu nhân đạo, tham gia phong trào lao động giỏi do Công đoàn viên chức tỉnh phát động. Riêng cuối 2021 Chi đoàn trong năm đã thành lập đội xung kích phản ứng nhanh phòng chống Covid để hướng dẫn người dân khai báo thông tin về lịch sử tiếp xúc với người dương tình với vi rút SARS-COV-2 và lịch sử đi đến địa phương hoặc điểm có nguy cơ lây nhiễm theo thông báo của Bộ Y tế, đồng thời tuyên truyền người dân thực hiện nghiêm yêu cầu phòng chống dịch với thông điệp 5K, đồng thời Ban chấp hành chi đoàn cũng đã phát động chương trình “Chung tay chống dịch, ủng hộ Quỹ Vacxin phòng chống Covid-19” với số tiền 5.000.000đ gửi Ban cứu trợ - Ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh Đắk Lắk để ủng hộ quỹ Vacxin-Covid.

Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Đắk Lắk ủng hộ 318.587.000 đồng (trong đó tham gia phong trào “Toàn dân ủng hộ phòng chống dịch bệnh Covid-19”: Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã ban hành công văn và kế hoạch kêu gọi, vận công chức, người lao động đóng góp mỗi người 03 ngày lương để ủng hộ phòng chống dịch Covid, chống ngập mặn ở Miền Tây. Kết quả: Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Đắk Lắk đã ủng hộ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 số tiền 150.000.000 đồng. Đối với phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021-2025, phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”: Tòa án nhân dân tỉnh đã ủng hộ đồng bào Miền Tây bị hạn, ngập mặn số tiền 120.000.000đ; ủng hộ các quỹ vì người nghèo, từ thiện xã hội số tiền 48.587.000đ. Ban vì sự tiến bộ phụ nữ Tòa án nhân dân tỉnh đã phối hợp với chi đoàn Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk thực hiện chương trình “Ngày lễ không hoa” để kêu gọi, quyên góp ủng hộ người dân về quê tránh dịch Covid-19 mỗi phần quà là 100.000 đồng và các nhu yếu phẩm khác với tổng số tiền 26.800.000đ.

Công tác thi đua khen thưởng của Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Đắk Lắk có những khó khăn, hạn chế như: Số lượng các loại vụ, việc mà TAND hai cấp tỉnh Đắk Lắk thụ lý và giải quyết có xu hướng tăng và ngày càng phức tạp hơn nên áp lực giải quyết án đối với cán bộ, công chức Tòa án rất lớn, cán bộ, công chức là Thẩm phán, thư ký phải kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ khác nên ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng công việc.

Đối với hệ thống Tòa án nhân dân đặt ra các tiêu chí về thi đua tương đối cao (tỷ lệ giải quyết các loại án: Hình sự từ 90%, dân sự 85%, hành chính 65%, áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa 90%, các công tác thi hành án, kiểm tra đơn vị cấp huyện…100%, án hủy, sửa dưới 1,5%), đối với các đơn vị đề nghị Cờ thi đua Chính phủ phải đạt 1.000 vụ, việc/năm (trừ các đơn vị biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa), đối với Thẩm phán là lãnh đạo tỷ lệ giải quyết án phải ngang bằng Thẩm phán…. Biên chế của hệ thống Tòa ngày càng tinh giản dẫn đến việc đảm bảo các chỉ tiêu thi đua rất khó đạt được.

Đối với việc áp dụng Chỉ thị số 02/2022/CT-CA ngày 14/3/2022 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về việc tăng cường công tác hòa giải, đối thoại theo Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án thì số vụ, việc dân sự chuyển sang hòa giải, đối thoại theo luật Hòa giải, đối thoại là 80%, tỷ lệ hòa giải thành là 70%. Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án là luật mới có hiệu lực từ ngày 01/01/2021, việc bổ nhiệm Hòa giải viên gặp rất nhiều khó khăn. Hệ thống Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Đắk Lắk đã thông báo tuyển chọn Hòa giải viên và đăng tải công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng của địa phương, niêm yết tại trụ sở của Tòa án nhân dân các đơn vị nhưng số lượng người tham gia rất ít, hiện nay Tòa án nhân dân 2 cấp tỉnh Đắk Lắk mới có 28 Hòa giải viên nên chưa đáp ứng được các tiêu chí của Tòa án nhân dân tối cao đề ra. Trong năm 2022, Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã lập danh sách cử 37 người tham gia tập huấn nghiệp vụ hòa giải, đối thoại theo Luật Hòa giải đối thoại tại Tòa án tuy nhiên chỉ có 29 người tham gia và hiện nay Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk mới nhận được chứng chỉ bồi dưỡng của các cá nhân nên đang tiến hành làm thủ tục bổ nhiệm Hòa giải viên theo Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án.

Đối với việc tham gia Khối thi đua số 3 – Khối các cơ quan nội chính tỉnh Đắk Lắk do mỗi đơn vị có một đặc thù riêng, kinh phí còn hạn hẹp nên các hoạt động phong trào, văn hóa, văn nghệ, thể thao, hoạt động giao lưu, trao đổi kinh nghiệm còn hạn chế.

Do bộ máy tổ chức và cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng chưa ổn định, luôn thay đổi và thiếu thống nhất, công tác kiện toàn tổ chức chưa đi đôi với việc bố trí, phân công cán bộ và xây dựng chức danh, tiêu chuẩn cán bộ, nên việc tham mưu với cấp ủy, chính quyền về công tác thi đua, khen thưởng không hiệu quả và chưa đảm bảo chất lượng, đặc biệt là ở cấp huyện biên chế công chức ít, Thẩm phán, Thư ký phải làm kiêm nhiệm, do đặc thù đơn vị nên việc điều động, luân chuyển công chức ảnh hưởng không nhỏ đến việc triển khai thực hiện công tác thi đua, khen thưởng. Một số đơn vị chưa thực sự chú trọng đến công tác thi đua mà tập trung cho công tác chuyên môn.

Mặc dù có những vướng mắc, khó khăn nhất định nhưng hệ thống Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk luôn đoàn kết, phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu đề ra, bằng các giải pháp, sáng kiến kinh nghiệm như:

Thứ nhất: Đổi mới trong công tác lãnh đạo, quản lý, chỉ đạo. Mọi hoạt động của đơn vị được đơn vị giúp việc cập nhật, báo cáo lãnh đạo Tòa án nhân dân tỉnh hàng ngày hoặc đột xuất theo yêu cầu công việc. Lãnh đạo phụ trách cho ý kiến, chỉ đạo ngay để giải quyết kịp thời các mặt hoạt động. Đặc biệt trong công tác chuyên môn, mọi số liệu, thông tin về tiến độ, nội dung các vụ việc đang được thụ lý, giải quyết đều được cập nhật ngay vào hệ thống các bảng biểu excel được Tổ hành chính tư pháp lập theo dõi riêng, tiến độ của mỗi Thẩm phán, bên cạnh các phần mềm quản lý của Tòa án nhân dân tối cao. Do đó, lãnh đạo đơn vị nắm các thông tin rất kịp thời, đầy đủ để đưa ra các quyết định giải quyết kịp thời, sát sao; đôn đốc việc giải quyết, xét xử hàng ngày.

Duy trì, tổ chức các cuộc giao ban hàng quý với các đơn vị trực thuộc trong toàn hệ thống Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh; định kỳ ½ tháng, tổ chức giao ban với các lãnh đạo Tòa chuyên trách, phòng nghiệp vụ. Mục đích là để đối thoại trực tiếp giữa cấp trên và cấp dưới, lắng nghe ý kiến phản ánh và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho các đơn vị trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao. Đồng thời đánh giá các mặt công tác, nghiêm túc kiểm điểm và kịp thời chấn chỉnh đối với những sai phạm như án hủy sửa, công khai bản án, án rút kinh nghiệm, trên cơ sở đó đề ra các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ giải quyết các loại án.

Đối với những Thẩm phán có án bị hủy hoặc sửa, án quá hạn luật định…yêu cầu Thẩm phán đó làm báo cáo giải trình, tổ chức họp cơ quan để đóng góp ý kiến, phân tích và xác định nguyên nhân; thực hiện nghiêm việc kiểm điểm, không bình xét thi đua, làm rõ trách nhiệm cá nhân, để rút kinh nghiệm chung trong cơ quan, tránh lặp lại vi phạm.

Đối với việc giải quyết án Dân sự và các loại án khác, ban hành nhiều văn bản đôn đốc, nhắc nhở Tòa án nhân dân cấp huyện khắc phục thiếu sót trong việc giải quyết án; yêu cầu Chánh án Tòa án nhân dân cấp huyện tiến hành rà soát, tập trung xử lý dứt điểm các vụ án quá hạn luật định tại đơn vị và báo cáo kết quả. Qua đó kịp thời chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị tháo gỡ các vướng mắc trong quá trình giải quyết, xét xử, hạn chế đến mức thấp nhất các sai phạm và số lượng các vụ án quá hạn luật định. Bên cạnh đó, Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk còn yêu cầu các đơn vị báo cáo số lượng án tạm đình chỉ, nguyên nhân, lý do và đề ra hướng giải quyết đối với các vụ án đang được tạm đình chỉ nhằm hạn chế tình trạng các đơn vị ra quyết định tạm đình chỉ vụ án không đúng quy định của pháp luật nhất là các vụ án dân sự, tránh tình trạng khiếu nại về việc chậm giải quyết vụ án với lý do tạm đình chỉ không đúng. Đặc biệt chỉ đạo sát sao, chú trọng công tác hòa giải, đối thoại để giải quyết các vụ án triệt để nhất.

Thứ hai: Đổi mới các khâu của công tác tổ chức cán bộ: Đổi mới từ công tác tuyển dụng, luân chuyển, điều động, đánh giá, phân loại công chức …Để bảo đảm đánh giá cán bộ, công chức công khai, minh bạch, trung thực, khách quan, toàn diện lấy hiệu quả hoàn thành nhiệm vụ và uy tín trong cơ quan, đơn vị làm thước đo chủ yếu, đổi mới trong công tác quy hoạch, tạo nguồn cán bộ, công chức. Đối với cán bộ diện quy hoạch lâu dài, Tòa án nhân dân tỉnh đã mạnh dạn, quyết đoán trong việc lựa chọn nguồn cán bộ đưa vào quy hoạch là những người xuất sắc, có tâm huyết, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao trong đội ngũ cán bộ, công chức, đặc biệt đối với các cán bộ, công chức trẻ, đối với việc bổ nhiệm mới, bổ nhiệm lại cán bộ, công chức, đồng chí lựa chọn những cán bộ, công chức đủ tiêu chuẩn mới đưa vào danh sách đề nghị được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại; không để tình trạng cán bộ, công chức có năng lực trình độ yến kém nhưng vì nể nang để đưa vào diện được bổ nhiệm. Lập phương án và thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức trong hệ thống Tòa án nhân dân hai cấp theo Quyết định số 1260/2008/QĐ-TATC ngày 24/9/2008 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao. Thực hiện luân chuyển cán bộ, công chức tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động luân chuyển cán bộ. Giải quyết tốt mối quan hệ giữa luân chuyển, điều động và tăng cường cán bộ, luôn quan tâm, xem xét từng trường hợp cụ thể nhằm mục đích thực hiện đúng chỉ đạo của cấp trên đồng thời căn cứ vào tình hình công tác, chức năng, nhiệm vụ và hoàn cảnh cụ thể của từng cán bộ công chức thật phù hợp để điều động, luôn chuyển, biệt phái nhằm động viên tinh thần và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho cán bộ, công chức an tâm công tác, cùng phấn đấu để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị. Có biện pháp xử lý kịp thời đối với những cán bộ, công chức yếu kém về phẩm chất và năng lực, để công việc trì trệ, mất uy tín.

Thứ ba: Cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính tư pháp. Trong đó, tập trung vào việc đổi mới các quy trình, thủ tục tiếp nhận và xử lý công việc và tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động của Tòa án thông qua các hoạt động, như: khai thác và sử dụng có hiệu quả hệ thống truyền hình trực tuyến; triển khai một số phần mềm ứng dụng mới nhằm thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về tố tụng, tạo điều kiện thuận lợi để các cơ quan, người dân tiếp cận cũng như giám sát các hoạt động của Tòa án, giúp công tác quản lý, điều hành hoạt động của các Tòa án được nhanh chóng, đạt hiệu quả.

Trong đó, việc đổi mới, cải tiến hoạt động của bộ phận Hành chính – Tư pháp theo cơ chế “Một cửa” - đầu mối tập trung hướng dẫn thủ tục hành chính tư pháp, tiếp nhận hồ sơ của công dân, cơ quan, tổ chức để chuyển đến các Tòa, phòng có thẩm quyền giải quyết; cũng như nhận, trả kết quả cho cá nhân, tổ chức trên tất cả các lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk góp phần tăng cường tính minh bạch, công khai trong công tác giải quyết án của Tòa án đồng thời bảo đảm quyền giám sát, kiểm tra và tiếp cận công lý của người dân. Đây cũng là đầu mối theo dõi, thống kê, tổng hợp thông tin từ toàn bộ các khâu trong công tác giải quyết án, cung ứng dụng dịch vụ công trực tuyến đăng ký cấp sao, trích lục bản án, tài liệu trong hồ sơ vụ án (cấp độ 3) nên việc cấp, sao lục bản án, quyết định cho người dân và các cơ quan chức năng được thực hiện một cách nhanh chóng, chính xác, tạo sự công khai minh bạch các hoạt động của Tòa án.

Bên cạnh các phần mềm ứng dụng do Tòa án nhân dân tối cao xây dựng, Tòa án nhân dân tỉnh đã phát động toàn bộ cán bộ công chức tích cực nghiên cứu chủ động xây dựng các ứng dụng văn phòng sử dụng trong nội bộ quản lý việc thụ lý, phân công và theo dõi kết quả giải quyết các vụ án một cách khoa học, tạo ra nhiều thuận lợi trong công tác quản lý nghiệp vụ, góp phần đẩy nhanh tiến độ giải quyết các loại vụ án. Danh chỉ mục tra cứu văn bản pháp luật thông qua các đường dẫn từ biểu excel; … tạo thuận tiện trong việc tra cứu để giải quyết án.

Thứ tư: Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác thi đua, khen thưởng gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Trong đó, phát huy vai trò, trách nhiệm của cá nhân thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng và vai trò tham mưu của Hội đồng cho Lãnh đạo cơ quan trong việc tổ chức triển khai phong trào thi đua và thực hiện chính sách, pháp luật về thi đua, khen thưởng. Đồng thời tổ chức sơ, tổng kết, bình xét thi đua và đề nghị khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua. Đây là biện pháp rất quan trọng, không thể thiếu trong tổ chức thi đua nhằm đánh giá đúng thành tích, kết quả lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện phong trào thi đua. Trong quá trình khen thưởng phải có sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ từ trên xuống dưới, đảm bảo đúng nguyên tắc và đạt được các yêu cầu: Chính xác, dân chủ, kịp thời, công khai, xây dựng được tinh thần đoàn kết phấn khời, nêu cao tính tự phê bình và phê bình, đánh giá đúng người, đúng việc, tránh chủ quan, đơn giản, tranh công, đổ lỗi. Vấn đề mấu chốt trong công tác sơ, tổng kết phong trào thi đua là đúc rút tìm ra được những kinh nghiệm hay, chọn được tập thể và cá nhân tiên tiến xuất sắc, đồng thời khen thưởng đúng mức để tạo sự động viên, động lực tinh thần để thúc đẩy sức lao động tự nguyện, sáng tạo của mỗi tập thể, cá nhân nhằm nâng cao trách nhiệm để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, công tác chuyên mônTăng cường nâng cao vai trò của cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác thi đua, khen thưởng, coi đây là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng. Qua kết quả kiểm tra đồng chí Nguyễn Anh Tuấn – Trưởng đoàn kiểm tra đề nghị Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Đắk Lắk tiếp tục phát huy những thành quả đạt được và khắc phục những khó khăn, hạn chế.

Lê Thế - Trung Khánh