Một số ý kiến về gửi thông báo thụ lý cho các đương sự trong vụ án hành chính sơ thẩm.

Cập nhật lúc: 15:29 18/12/2020

Theo hướng dẫn tại mục (3) và (4) của mẫu số 06-HC (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 02/2017/NQ-HĐTP ngày 13 tháng 01 năm 2017 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao) thì tại phần kính gửi của Thông báo về việc thụ lý vụ án được gửi cho các đương sự theo quy định tại khoản 2 Điều 125 và khoản 1,2 Điều 126 của Luật Tố tụng hành chính.

Khoản 2 Điều 125 Luật Tố tụng hành chính quy định:

“2. Thẩm phán thụ lý vụ án vào ngày người khởi kiện nộp biên lai thu tiền tạm ứng án phí. Trường hợp người khởi kiện được miễn nộp tiền tạm ứng án phí hoặc không phải nộp tiền tạm ứng án phí thì ngày thụ lý vụ án là ngày Thẩm phán thông báo cho người khởi kiện biết việc thụ lý. Việc thụ lý vụ án phải được ghi vào sổ thụ lý”.

Điều 126 Luật Tố tụng hành chính quy định:

“1. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày thụ lý vụ án, Thẩm phán đã thụ lý vụ án phải thông báo bằng văn bản cho người bị kiện, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến việc giải quyết vụ án và Viện kiểm sát cùng cấp về việc Tòa án đã thụ lý vụ án và công bố trên Cổng thông tin điện tử của Tòa án (nếu có).

2. Văn bản thông báo phải có các nội dung chính sau đây:

a) Ngày, tháng, năm làm văn bản thông báo;

b) Tên, địa chỉ Tòa án đã thụ lý vụ án;

c) Tên, địa chỉ của người khởi kiện, người bị kiện;

d) Những vấn đề cụ thể người khởi kiện yêu cầu Tòa án giải quyết;

đ) Vụ án được thụ lý theo thủ tục thông thường hoặc thủ tục rút gọn;

e) Danh mục tài liệu, chứng cứ người khởi kiện nộp kèm theo đơn khởi kiện;

g) Thời hạn người bị kiện, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan phải nộp ý kiến bằng văn bản về yêu cầu của người khởi kiện và tài liệu, chứng cứ kèm theo hoặc yêu cầu độc lập (nếu có) cho Tòa án;

h) Hậu quả pháp lý của việc người bị kiện, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan không nộp cho Tòa án văn bản ghi ý kiến của mình về yêu cầu của người khởi kiện”.

Như vậy, theo quy định tại khoản 2 Điều 125 và khoản 1 Điều 126 của Luật Tố tụng hành chính thì thực hiện như thế nào là đúng quy định.

Đa số ý kiến cho rằng: Trong trường hợp người khởi kiện không thuộc trường hợp được miễn nộp tiền tạm ứng án phí thì không phải thông báo về việc thụ lý vụ án cho họ.

Nhưng có ý kiến cho rằng thông báo thụ lý vụ án hành chính sơ thẩm tại phần kính gửi thiếu họ tên, địa chỉ của người khởi kiện là không đúng theo mẫu số 06 – HC,  vi phạm điểm đ, g khoản 2 Điều 126 LTTHC năm 2015.

Mong nhận được ý kiến trao đổi của bạn đọc.

                                                                                     

 Văn Công Dần            

                                                                  Tòa án nhân dân tỉnh ĐắkLắk