Tên Nội dung Tài liệu
Công văn số 64/TANDTC-PC của Tòa án nhân dân tối cao Về việc thông báo kết quả giải đáp trực tuyến một số vướng mắc về hình sự, dân sự và tố tụng hành chính.
Công văn số: 2323/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk Về kế hoạch tổ chức cuộc thi viết "Tìm hiểu Bộ luật Hình sự năm 2015" trên địa bàn tỉnh.
Công văn số: 186/KH-BCS của Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk Về kế hoạch luân chuyển cán bộ của Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Đắk Lắk
Công văn số: 15/BC-TA của Tòa án nhân dân tối cao Về việc báo cáo tổng hợp những hạn chế, thiếu sót trong công tác chuyên môn nghiệp vụ năm 2018 của các Tòa án thông qua công tác kiểm tra.
Quyết định số: 50/QĐ-TANDTC của Tòa án nhân dân tối cao Về việc ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2019
Quyết định số: 40/QĐ-TANDTC của Tòa án nhân dân tối cao Về việc ban hành kế hoạch thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông giai đoạn 2018 - 2021
Công văn số: 110/TANDTC-TCCB của Tòa án nhân dân tối cao Về việc tổ chức tập huấn trực tuyến tháng 3 năm 2019
Công văn số: 03/TGPL của Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước Về việc hướng dẫn bổ sung địa bàn cư trú của người DTTS được hưởng chính sách TGPL
Công văn số: 05/KH-TA của Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk Kế hoạch kiểm tra công tác chuyên môn năm 2019
Công văn số 62/KH-TĐKT Về kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng năm 2019
THƯ VIỆN ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE