Trao đổi về thẩm quyền áp dụng biện pháp ngăn chặn bắt, tạm giam bị cáo của Chánh án, Phó Chánh án trong giai đoạn xét xử vụ án Hình sự sơ thẩm

Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 có hiệu lực thi hành vào ngày 01/01/2018 đã quy định rõ nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Chánh án, Phó Chánh án khi áp dụng các biện pháp ngăn chặn, cưỡng chế...

Một vài ý kiến về tình tiết "Có tính chất côn đồ"

Luật hình sự Việt Nam quy định “Phạm tội có tính chất côn đồ” là một tình tiết tăng nặng. Nó được quy định tại điểm d khoản 1 Điều 52 BLHS 2015 với quy định là một trong những tình tiết tăng nặng...

Buôn Hồ: Hòa Giải Vụ Án Dân Sự Tại Cấp Sơ Thẩm Theo Quy Định Của BLTTDS Năm 2015

Xuất phát từ vai trò, ý nghĩa quan trọng của công tác hòa giải, Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02-6-2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 đã đề ra nhiệm vụ: “Khuyến khích việc...

Một số vướng mắc trong thực tiễn giải quyết yêu cầu về dân sự theo khoản 9 Điều 27 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015

Bộ luật tố tụng dân sự số 92/2015/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 25 tháng 11 năm 2015, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7...

Vai trò của tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong công tác đấu tranh, phòng ngừa tội phạm mê tín, dị đoan

Mê tín, dị đoan có liên quan đến nhận thức của con người. Vì vậy, việc nâng cao nhận thức về nhiều mặt trong nhân dân là một trong những biện pháp quan trọng, góp phần bài trừ, loại bỏ tệ nạn xã hội...

Bàn về thẩm quyền, trình tự giải quyết tranh chấp dân sự có yêu cầu hủy quyết định cá biệt (giấy chứng nhận quyền sử dụng đất)

Bộ luật tố tụng dân sự số 92/2015/QH13 ngày 25/11/2015 và Luật tố tụng hành chính số 93/2015/QH13 ngày 25/11/2015 có hiệu lực, đã có nhiều điểm mới về thẩm quyền giải quyết của Tòa án đối với quyết...

Một số khó khăn, vướng mắc trong việc giải quyết các vụ án Hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Hiện nay, các vụ án Hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk ngày một tăng, kèm theo đó là những khó khăn đối với các cơ quan tiến hành tố tụng nói chung và Tòa án nói...

Đề xuất, kiến nghị hoàn thiện pháp luật hình sự về những hành vi phạm tội liên quan đến tội hành nghề mê tín, dị đoan và các tội phạm khác có liên quan đến mê tín, dị đoan

Đề xuất, kiến nghị hoàn thiện pháp luật hình sự về những hành vi phạm tội liên quan đến tội hành nghề mê tín, dị đoan và các tội phạm khác có liên quan đến mê tín, dị đoan

Bàn về việc giải quyết trách nhiệm bồi thường thiệt hại của tổ chức hành nghề công chứng trong vụ việc liên quan đến tuyên bố văn bản công chứng vô hiệu

Luât Công chứng năm 2014 (gọi tắt là Luật Công chứng), được Quốc hội khóa 13 thông qua ngày 20/6/2014, là cơ sở pháp lý quy định về công chứng viên, tổ chức hành nghề công chứng, việc hành nghề công...

Vướng mắc trong việc áp dụng Điều 210 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015

Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 vẫn giữ thủ tục hòa giải trong tố tụng dân sự nhưng đã phát triển thành phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải. Về trình tự, nội...

THƯ VIỆN ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE