Cách tính thời hạn kháng cáo, kháng nghị trong tố tụng hình sự, những vướng mắc và kiến nghị

Thời hạn kháng cáo, kháng nghị được quy định tại Điều 234 Bộ luật tố tụng hình sự (BLTTHS) năm 2003 đang có hiệu lực áp dụng và Điều 333 Bộ luật tố tụng hình sự (BLTTHS) năm 2015 chưa có hiệu lực.

Quy định có lợi về xóa án tích cho người bị kết án của Bộ luật hình sự năm 2015

Vấn đề xóa án tích được quy định tập trung tại Chương X của Bộ luật hình sự (BLHS) năm 2015 gồm 5 điều luật (từ Điều 69 đến Điều 73) và tại một số điều thuộc các chương khác của phần những quy định...

Một số vướng mắc khi đương sự rút một phần yêu cầu khởi kiện trong tố tụng dân sự

Bộ luật tố tụng dân sự số 92/2015/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam khóa XIII, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 25 tháng 11 năm 2015, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7...

Một số quy định mới về lãi suất trong hợp đồng vay tài sản theo Bộ luật dân sự năm 2015

Bộ luật dân sự năm 2015 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2015 có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2017, thay thế Bộ luật...

Những khó khăn, vướng mắc trong việc áp dụng Điều 259 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015

Tạm ngừng phiên tòa là một quy định đã được áp dụng từ Bộ luật tố tụng dân sự năm 2004 sửa đổi, bổ sung năm 2011 nhưng thời điểm đó các trường hợp tạm ngừng phiên tòa chưa được quy định cụ thể thành...

Kiến nghị hoàn thiện Bộ luật hình sự 2015 về tội phạm chưa hoàn thành

Hiện nay, Bộ luật hình sự 2015 chưa có điều luật cụ thể nào quy định về khái niệm tội phạm chưa hoàn thành, nhưng đã có những quy định cụ thể về các giai đoạn phạm tội trong tội phạm chưa hoàn thành...

Một số quy định mới về giải quyết khiếu nại, kiến nghị về trả lại đơn khởi kiện trong Luật tố tụng hành chính 2015

Luật tố tụng hành chính (LTTHC) được Quốc hội khóa XIII , kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 25/11/2015, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2016. So với Luật tố tụng hành chính năm 2010, Luật tố tụng hành...

Chế độ thai sản mới nhất cho phụ nữ sinh con

Luật Bảo hiểm xã hội có hiệu lực từ ngày 1/1/2016 bổ sung rất nhiều chế độ thai sản cho người bố, người mang thai hộ và điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm xã hội để được hưởng thai sản linh hoạt...

Cơ sở lý luận và thực tiễn của việc quy định những trường hợp loại trừ trách nhiệm hình sự trong Bộ luật hình sự 2015

Cơ sở lý luận và thực tiễn của việc quy định những trường hợp loại trừ trách nhiệm hình sự trong Bộ luật hình sự 2015